سهراب کشان (رمان)

چاپ اول : اسفند 1382
چاپ سوم : شهریور 1383
201 صفحه
انتشارات امید ایرانیان و فرهنگ معاصرمایه اصلی رمان سهراب کشان، توجه به داستان سهراب و رستم در شاهنامه فردوسی و مقوله فرزندکشی در اساطیر و تاریخ و ادبیات کشور ماست. چندین هزار سال است که همواره نسل جدید که نماد آرمان و پویایی و شکوفایی است، قربانی نسل قدیم که نشانه رکود و تحجر و عادت زدگی است می‌شود. داستان در روستای " مارون " اتفاق می‌افتد که نشانه‌ای است از فضای فرهنگی و اجتماعی روستاهای کشور ما در دهه‌ی سی و چهل.